We help to find
What are you looking for?

Allmänna Villkor

GeniusPay AB (org.nr. 559011-1448) erbjuder företagskunder kassaregisterprogram som gör det möjligt att ta emot kontant- och kortbetalningar i Android-baserade enheter. Kassaregistret är utformat enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:09) om krav på kassaregister, och är tillverkardeklarerad av Skatteverket 2016-09-09 för kassaprogrammet GeniusPay 1.x.x, och finns publicerad på deras webbsida.

GeniusPay tjänsten och dess kassaprogram är validerad av PAN-NORDIC Card Association 2016-05-06 och finns publicerad på deras webbsida. Det innebär bland annat att GeniusPay tjänsten inte sparar kortinnehavarens kortuppgifter.

GeniusPay:s hemsida, webbportal och betalsidor är alla säkerhetsskyddade med SSL-kryptering och certifierade av GeoTrust.

Dessa allmänna villkor utgör ett avtal mellan GeniusPay AB och betaltjänstanvändaren som har registrerat ett konto hos GeniusPay. Genom att godkänna avtalet, försäkrar firmatecknaren att denne läst igenom och godkänt avtalet och accepterar att dennes rättigheter och skyldigheter med avseende på tjänsten regleras av avtalet och förbinder sig därmed att följa avtalet.

Firmatecknaren medger vidare att det är dennes ansvar att tillse att dennes eventuella anställda, eller andra som använder tjänsten för firmatecknarens räkning, har läst, samtycker till och följer avtalet. Firmatecknaren är dock fullt ansvarig för all användning av tjänsten relaterat till kontot, oavsett vem som faktiskt använder tjänsten.

Härigenom godkänner firmatecknaren även att upplysningar som krävs enligt lag och annan information om dennes juridiska rättigheter och skyldigheter kan sändas till användaren elektroniskt och att firmatecknarens elektroniska signatur i avtal och andra dokument har samma verkan som om denne skrev dem i bläck.

1. ALLMÄNT

1.1 Med tjänsten GeniusPay kan samtliga användare som tillhör det registrerade kontot ta emot betalningar gjorda med kontant och kort med hjälp av kassaprogrammet. GeniusPay kommer att på användarens konto registrera de belopp som utförs vid betalnings-transaktioner. Kontot hålls på en central server och av datasäkerhetstekniska skäl hålls GeniusPay:s molnbaserade kontrollenhet på en frånskild server.

1.2 De användare som av Admin-kontot har fått rättighet kan använda tjänsten och kontot via GeniusPay kassaprogram och webbportal.

1.3 GeniusPay kan när som helst revidera eller ändra tjänsten. GeniusPay meddelar användaren om eventuella ändringar med rimligt varsel på webbsidan www.geniuspay.se och via email på den adress som firmatecknaren angivit vid kontoregistrering. GeniusPay förbehåller sig dock rätt att genomföra sådana förändringar med omedelbar verkan för att upprätthålla högsta säkerhet för sina kunder eller för att följa lagar, förordningar eller regler utfärdade av Skatteverket.

2. ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN

2.1 Genom att godkänna avtalet bekräftar användaren att denne är en fysisk person och att eventuella personer som använder tjänsten för firmatecknarens räkning, är minst 18 år, att användaren har hemvist i Sverige, att användaren företräder sig själv och inte representerar någon annan i avtalsrelationen och att inbetalningar som genomförs genom tjänsten är förenliga med tillämpliga lagar och föreskrifter enligt Skatteverket.

2.2 Användaren får inte använda tjänsten för att erhålla betalning för varor och tjänster som innehåller tobak och som förvärvats via internet, avser pornografi, inklusive sexklubbar, eskortservice, prostitution, tidningar, filmer eller bilder med pornografiskt innehåll samt sexhjälpmedel i fall då dessa är de enda produkter som saluförs, avser s.k. time sharing, utgör receptbelagda läkemedel (förutsatt att säljaren inte har meddelats tillstånd att saluföra sådana läkemedel enligt tillämpliga lagar och föreskrifter) eller narkotika, avser dating (inklusive sexdating), utgör vapen, avser spel, vadslagning, lotterier, bingo och andra casinotjänster (detta gäller dock inte sådan spel- och lotteriverksamhet som sker i enlighet med tillämpliga lagar och myndigheternas tillstånd), avser s.k. anonymitetstjänster, avser värdebevis med längre giltighetstid än 36 månader, avser virtuell valuta, avser erotisk dans eller jämförbara tjänster, utgör finansiella tjänster, eller är förbjudna enligt lag. GeniusPay förbehåller sig den exklusiva rätten att avgöra om användarens användning av tjänsten ska anses hänförlig till någon av ovan angivna varor eller tjänster och därmed inte är i enlighet med avtalet.

2.3 Användaren får inte kräva av en kortinnehavare att avslöja dennes PIN-kod vid något tillfälle under betalningstransaktionen för det fall en kortinnehavare använder ett kort med PIN-kod.

2.4 Användaren garanterar att alla betalningstransaktioner är i god tro.

2.5 GeniusPay appen kan endast hämtas från Play Store med svensk registrerat Google-konto.

2.6 Användaren har som huvudregel tillgång till den senaste versionen av GeniusPay applikation via Play Store.

2.7 GeniusPay ansvarar inte för användandet av hårdvara som inte är rekommenderade av GeniusPay.

2.8 Det är inte tillåtet att använda tjänsten tillsammans med en surfplatta eller smartphone vars tekniska skyddsåtgärder har kringgåtts, exempelvis genom så kallad jailbreak.

2.9 GeniusPay står inte för förlorade kostnader om databasen och/eller kontrollenheten ligger nere under tiden säljstället bedriver sin verksamhet.

3. ANSLUTNING TILL TJÄNSTEN

3.1 För att använda tjänsten måste firmatecknaren skapa ett konto. Vid registreringen av detta är firmatecknaren skyldig att ange korrekta och fullständiga uppgifter. Så länge användaren är ansluten till tjänsten är denne också skyldig att utan dröjsmål uppdatera uppgifterna om de skulle komma att ändras. Om firmatecknaren inte tillhandahåller GeniusPay korrekt, fullständig och uppdaterad information, kan GeniusPay:s möjlighet att tillhandahålla tjänsten eller på annat sätt uppfylla avtalet begränsas. Användaren medger att GeniusPay också kan spärra firmatecknarens konto, om GeniusPay inte tillhandahållit korrekt, fullständig och uppdaterad information.

3.2 Användarens tillgång till tjänsten är beroende av internet. Användaren är ensamt ansvarig för betalning av dennes internetavgifter, för att få tillgång till tjänsten GeniusPay.

3.3 Användaren är skyldig att följa GeniusPay:s gällande säkerhetsinstruktioner för utformning av lösenord och andra inloggningsuppgifter, vilka återfinns i webbportalen.

3.4 Det är användarens ansvar att tillse att dennes inloggningsuppgifter och lösenord till tjänsten förvaras säkert och att andra inte tillåts ta del av dessa. Användaren förbinder sig att bevara kontouppgifterna så att de förblir otillgängliga för obehöriga. Kontouppgifterna är personliga och får inte överlåtas eller användas av annan än användaren.

3.5 GeniusPay utgår från att det är användaren som är avsändare i diverse fall med stöd av användarens inloggningsuppgifter och lösenord. Användaren måste därför omedelbart antingen meddela GeniusPay eller ändra inloggningsuppgifterna om det finns anledning att anta att någon obehörig fått tillgång till eller kännedom om inloggningsuppgifterna eller lösenordet.

3.6 Om det inte förekommit någon aktivitet på kontot under minst två på varandra följande år och kontot dessutom saknar aktiva kassalicenser, kommer GeniusPay att meddela firmatecknaren härom via email till firmatecknarens registrerade mejladress och ge denne möjlighet att behålla kontot aktivt eller avsluta det. Om firmatecknarens svar inte kommit GeniusPay till känna inom trettio dagar från den dag meddelandet avsändes, avslutar GeniusPay automatiskt kontot.

3.7 Tjänsten tillhandahålls normalt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. GeniusPay garanterar emellertid inte att tjänsten är fri från avbrott under denna tid på grund av underhåll och uppgraderingar av tjänsten. GeniusPay försöker emellertid att alltid planera underhåll och uppgradering av tjänsten och dess berörda servrar på tider med lägst användning.

3.8 För det fall GeniusPay får kännedom om att obehörig har, eller har haft, tillgång till kontouppgifter på GeniusPay:s servrar ska GeniusPay informera drabbade användare om detta samt, i den mån det är möjligt, om vilka kontouppgifter som omfattas.

3.9 Firmatecknaren har rätt att när som helst säga upp avtalet och avsluta sitt konto med omedelbar verkan via webbportalen, om och endast om kontot inte har någon eller några aktiva kassalicenser med bindningstid.

3.10 GeniusPay har rätt att spärra firmatecknarens konto med omedelbar verkan, om det kommer till GeniusPay:s kännedom eller GeniusPay annars har skälig anledning att anta att användaren använder eller kommer att använda tjänsten i strid mot avtalet.

3.11 Även om GeniusPay tar backup av användarens data en gång per dygn, kan inte GeniusPay garantera att data alltid går att återläsa. GeniusPay kan därmed inte ansvara för förlust av data.

3.12 Eftersom GeniusPay:s tjänster är avhängig av fungerande internetanslutning är användaren införstådd med att avbrott, fördröjningar och liknande hinder i internetanslutningen inte utgör fel i GeniusPay:s tjänster.

3.13 GeniusPay utövar ingen direkt kontroll över information eller material som användaren lägger upp på GeniusPay:s servrar, varför GeniusPay aldrig kan hållas ansvarig för information eller material som användaren lägger upp på GeniusPay:s servrar.

3.14 Om inte annat uttryckligen framgår av avtalet och om kunden beställt och erlagt avgift för GeniusPay:s tjänster, har kunden endast rätt att förvänta sig att GeniusPay:s tjänster och produkter kommer att fungera i alla väsentliga avseenden på sätt som beskrivs i de beskrivningar som är tillgängliga på hemsidan www.geniuspay.se .

3.15 Om GeniusPay:s tjänster och produkter skulle avvika från vad kunden har rätt att förvänta sig enligt vad som angetts, skall GeniusPay:s ansvar för avvikelsen vara begränsat till att kunden får begära avhjälpande av avvikelsen inom ramen för GeniusPay:s supportåtagande.

3.16 Om GeniusPay:s underlåtenhet att avhjälpa avvikelse utgör väsentligt avtalsbrott, kan kunden istället äga rätt att häva köpet av hela eller delar av GeniusPay:s tjänster.

3.17 GeniusPay tar inte ansvar för förluster orsakade av att användaren inte loggar ut från kassaprogrammet eller underlåter att sätta PIN-kod i Android-enheten om den blir stulen.

3.18 Firmatecknaren ansvarar för att korrekta uppgifter om säljstället finns med på kvittot.

4. LICENS OCH HÅRDVARA

4.1. Användaren har rätt att ladda ner och installera GeniusPay applikation från Play Store.

4.2. Användaren har inte rätt att överlåta, licensiera, kopiera, publicera eller distribuera tjänsten, tillåta tredje part att använda tjänsten, överlåta rättigheter som användaren erhållit enligt avtalet eller dekompilera eller på annat sätta omkonstruera tjänsten eller licensen.

4.3. Vid köp av kassalicens Geniuspay ansvarar inte för kassaregistrering till Skatteverket.

4.4. GeniusPay ansvarar inte för avregistreringen från Skatteverket.

4.5. Vid tecknandet av obundet licenskontrakt fortlöper betalning tills användaren själv avslutar licensbetalningen.

4.6. Firmatecknaren har rätt att för obundna kassalicenser säga upp licensavtalet när som helst, och upphör således gälla vid dess förfallodag angivet i webbportalen.

4.7. För bundna kassalicenser gäller abonnemangsperiod med 36 månaders bindningstid. Bindningstiden upphör att gälla vid förfallodagen och övergår därefter till obundet licensavtal med oförändrad månadslicens, om inte kunden väljer att avsluta avtalet innan förfallodagen. Vid abonnemangsavslutande upphör automatiskt all rätt för kunden att använda GeniusPay applikation efter förfallodagen.

4.8. För bundna kassalicenser finns möjlighet för månatlig, kvartalsvis betalning eller full betalning för hela abonnemangsperioden i förskott.

4.9. För bundna kassalicenser finns ingen ångerrätt.

4.10. Ingen ångerrätt för hårdvara.

4.11. GeniusPay får endast höja avgiften för kassalicenser i samband med en förlängning av abonnemangsperioden eller obundna licenskontrakt.

4.12. GeniusPay får höja avgiften för hårdvara med omedelbar verkan.

4.13. För användning och köp av GeniusPay:s tjänster, kassalicenser och hårdvara samtycker firmatecknaren till att betala de avgifter som GeniusPay fastställt. Det innebär en överenskommelse om att förfallna belopp ska betalas genom att GeniusPay skickar faktura med förfallodag. Överenskommen förfallodag ska därvid gälla, även om den infaller på dag som inte är bankdag. Firmatecknaren svarar för att erforderligt belopp betalas före förfallodagen.

5. BETALSÄTT

5.1 Vid köp av hårdvara och kassalicenser erbjuds fakturabetalning med 10 dagar netto vid månadsfaktura och 20 dagar netto vid kvartalsfaktura.

5.2 Faktura kan skickas via e-post, E-faktura eller som ett brev på posten och det tillkommer en administrationsavgift på 45 kr. Via autogiro tillkommer ingen administrationsavgift.

5.3 En faktura som skickats per mejl men inte lästs på 7 dagar kommer att ersättas med pappersfaktura på post med hanteringsavgift på 45 kr.

5.4 En påminnelse skickas tre dagar efter förfallodatum med en påminnelseavgift på 60 kr. Betalningsvillkor för påminnelse är 10 dagar.

5.5 GeniusPay använder Billecta som faktureringstjänst. Billecta har tillstånd från Datainspektionen att bedriva inkassoverksamhet. Vid utebliven betalning gäller Billectas ”Allmänna Villkor Inkasso” samt deras och Kronofogdens avgifter.

5.6 Kunden står det fulla ansvaret för rättsliga påföljder och de kostnader som kan uppstå vid utebliven fakturabetalning eller på grund av att kunden inte fullgör sina förpliktelser enligt avtalet eller GeniusPay:s och Billectas allmänna villkor.

5.7 Vid köp av hårdvara erbjuds även finansiering genom leasing. Wasa Kredit/Svea Ekonomi ordnar allt kring fakturering och GeniusPay ansvarar för att rätt hårdvara levereras till rätt adress. Wasa Kredit/Svea Ekonomi äger hårdvaran medan firmatecknaren nyttjar det. Efter leasingtidens slut får firmatecknaren ett erbjudande att lösa avtalet till ett förutbestämt restvärde.

5.8 Vid hyra av Wasa Kredit/Svea Ekonomi köper utrustningen av leverantören och hyr sedan ut utrustningen till företagaren. Efter hyrestidens slut kan företaget välja mellan att förlänga avtalet och hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören.

6. KÖPVILLKOR

6.1 Produktinformation om de varor och tjänster som finns till försäljning återfinns i GeniusPay:s hemsida. Mer detaljerad information kan erhållas genom att kontakta GeniusPay support.

6.2 Samtliga prisuppgifter som lämnas ut av GeniusPay anges utan moms och i SEK (kr).

6.3 GeniusPay:s varor, tjänster och frakt har momssats 25 %.

6.4 Vid köp av tillbehör och valfria produkter debiteras en fraktkostnad.

6.5 Garanti på hårdvara gäller utifrån respektive tillverkares garantilöften. Garantitiden räknas från fakturadatum.

7. LEVERANSVILLKOR

7.1 GeniusPay levererar hårdvara endast inrikes.

7.2 För icke uthämtade beställningar som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift om 10 % av värdet dock minst 250 kr.

7.3 I de fall kunden inte tar emot försändelsen lämnar brevbäraren istället en avi. Avin används sedan för att hämta ut paketet hos närmsta postombud (ombudets adress och kontaktuppgifter står på avin).

7.4 Normalt skickas lagervaror inom 2-3 dagar till kundens angivna leveransadress. Till vissa orter kan det ta några dagar extra (exempelvis norr om Östersund och till Gotland).

7.5 I de fall en vara måste beställas från leverantör är leveranstiden minst en vecka. Skulle leveranstiden avvika från det normala meddelar GeniusPay kunden om detta.

8. RETUR OCH ÅNGERRÄTT

8.1 Firmatecknaren har rätt att när som helst säga upp avtalet och avsluta sitt konto med omedelbar verkan via webbportalen, om och endast om kontot inte har någon eller några aktiva kassalicenser med bindningstid.

8.2 För bundna kassalicenser finns ingen ångerrätt.

8.3 Ingen ångerrätt för avtalad dagshyra av kassalicens.

8.4 Firmatecknaren har rätt att för obundna kassalicenser säga upp licensavtalet när som helst, och upphör således gälla vid dess förfallodag angivet i webbportalen.

8.5 Beställningsvaror kan inte returneras, annat än för garantiåtgärd.

8.6 Kunden har rätt till ny hårdvara om den befintliga skulle skadas under leveransen, dock först efter returnerande av den skadade enheten samt bekräftande av den angivna felbeskrivningen.

8.7 Retur av trasiga produkter sker på kundens bekostnad. Utbytta/reparerade varor skickas tillbaka till kunden på GeniusPay:s bekostnad.

8.8 Transportskador reklameras mot transportören.

8.9 Av kunden felbeställda varor till ett värde på eller under 250 kr tar GeniusPay inte tillbaka.

8.10 Av kunden felbeställda varor till ett värde över 250 kr tar GeniusPay tillbaka men debiterar kunden en felbeställningsavgift på 10 % av värdet eller minst 250 kr.

8.11 Produkter som returneras för kreditering skall vara i komplett, felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att skickas tillbaks till avsändaren. Returfrakt debiteras avsändaren.

8.12 Retur ska ske inom 30 dagar från fakturadatum. Annars kan krediteringen inte ske.

8.13 Felbeställningar och felleveranser skall reklameras inom fem arbetsdagar från fakturadatum.

8.14 Krediteringar av returnerade varor sker enligt dagspris på varan.

8.15 Om kunden returnerar en produkt för åtgärd och denna inte uppvisar de fel som angivits i felbeskrivningen, debiteras kunden en felsökningsavgift på 350 kr samt returfrakt.

8.16 GeniusPay:s logistikpartners förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av identisk, likvärdig produkt eller krediteras om garantiprodukten utgått ur sortimentet.

8.17 För att undvika transportskador skall originalemballage eller fraktemballage som godkänts av transportören användas.

8.18 Transportskador förorsakade av bristfälligt emballage ingår inte i GeniusPay:s garantiåtagande.

8.19 För returer som åtgärdats och sedan inte har hämtats av kund, och som därmed går i retur till GeniusPay:s logistikpartners, förbehåller GeniusPay rätten att ta ut en hanteringsavgift på 250 kr.

9. KUNDUPPGIFTER

9.1 GeniusPay har tillgång till kundernas konto, men får inte utlämnas till någon tredje part.

9.2 Användarens integritet och skydd av användarens uppgifter behandlas av GeniusPay med all försiktighet enligt vår Integritetspolicy. Firmatecknaren bekräftar att denne mottagit, läst i sin helhet och samtycker till villkoren i GeniusPay:s Integritetspolicy, som utgör en del av detta avtal genom hänvisning, vilken innehåller användarens samtycke till GeniusPay:s insamling, behandling, bevarande och avslöjande av personuppgifter.

9.3 GeniusPay är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och behandlingen sker i enlighet med de tillämpliga dataskyddslagar och särskilt i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR som ersätter svenska personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. I och med införingen av GDPR förstärks dessa rättigheter för den enskilde individen ytterligare genom strängare krav på hur företag behandlar personuppgifter.

9.4 Enligt GDPR har kunden rätt att få den information som GeniusPay har registrerat om denne.

9.5 Användaren godkänner att GeniusPay sparar och använder dennes personuppgifter för att kunna fullfölja GeniusPay:s åtaganden mot kund.

9.6 GeniusPay sparar alla mejlkonversationer med kund för att kunna ge bästa service och följa upp ärenden.

10. ÖVERLÅTELSE

10.1 GeniusPay:s tjänster får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från GeniusPay. Ingen överlåtelse godkänns förrän kunden reglerat samtliga eventuella skulder till GeniusPay. Om GeniusPay:s tjänster överlåts, svarar den frånträdande kunden för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsen, och den tillträdande kunden inträder i den frånträdande kundens ställe för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen.

11. TVIST

11.1 Tvist angående tolkning och tillämpning av avtalet, som inte kan lösas efter förhandling mellan parterna, ska avgöras i svensk domstol enligt svensk lagstiftning.

11.2 I tillägg till ovan och möjligheten för användaren att kontakta GeniusPay med eventuella frågor eller klagomål rörande tjänsten, kan en användare vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden i händelse av tvist mellan användaren och GeniusPay.

12. IMMATERIALRÄTT

12.1 GeniusPay äger ensam samtliga rättigheter hänförliga till webbsida och dess tjänster, vilket inkluderar bland annat all upphovsrätt, databasrätt och övriga immateriella rättigheter. GeniusPay har inte genom avtalet överlåtit någon immateriell rättighet till kunden. GeniusPay har genom avtalet endast upplåtit till kunden den nyttjanderätt till GeniusPay:s tjänster som uttryckligen framgår av avtalet.

12.2 Användaren förbinder sig att inte utföra någon handling i strid mot GeniusPay:s immateriella rättigheter.

13. SUPPORT

13.1 Om firmatecknaren har beställt kassalicens, skall kunden inom ramen för GeniusPay:s tjänster under abonnemangsperioden som huvudregel få tillgång till de angivna supporttjänsterna.

13.2 GeniusPay tillhandahåller telefonsupport under vardagar mellan klockan 09.00 och 17.00, och lördagar mellan 10.00 och 14.00.

13.3 GeniusPay tillhandahåller support via e-post, varvid svarstiden normalt skall vara kortare än 2 vardagar.

13.4 Om inte annat särskilt avtalas, är GeniusPay inte skyldigt att ge support till kunden utöver det som beskrivits ovan.

14. ÖVRIGT

14.1 GeniusPay ansvarar inte under några omständigheter för indirekt skada, utebliven vinst, förlust av data eller andra förluster i samband med användningen av eller utebliven användning av tjänsten.

14.2 Vidare ska GeniusPay endast vara ansvarig för skador som beror på GeniusPay:s egna fel och åtar sig inget ansvar för någon tredje parts handling eller underlåtenhet. Dessutom ansvarar GeniusPay inte i något fall för några skador eller förluster åsamkade användaren som beror på GeniusPay:s skyldighet att följa tillämpliga lagar och regler, handling eller underlåtenhet av myndighet, krig, olycka, naturkatastrof, strejk, blockad, eller annan liknande omständighet, oavsett om GeniusPay ligger bakom sådan omständighet eller är föremål för den. GeniusPay ansvarar inte för merkostnader till följd av försenad leverans.

14.3 Användaren kan lämna synpunkter eller idéer om tjänsten genom att skicka mail till info@geniuspay.se . GeniusPay tar inte något ansvar för sådana synpunkter och idéer. Användaren har inte någon rätt till ersättning för synpunkter och idéer som lämnas, utan GeniusPay kan fritt använda dessa och tillgodogöra sig alla rättigheter hänförliga till dessa.

14.4 Skriftliga meddelanden från GeniusPay till användaren avfattas på svenska och sänds per email till den adress användaren angivit i tjänsten. Meddelande som på så sätt har sänts till användaren ska anses ha kommit denne tillhanda senast påföljande dag.

14.5 Webbsidan kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbsidor som inte drivs av GeniusPay. GeniusPay har inte någon kontroll över, och tar inget ansvar för något innehåll på sådana webbsidor. Användaren är fullt ansvarig för sin användning av sådana webbsidor och är därför rekommenderad att noggrant läsa eventuella allmänna villkor och policys rörande personuppgiftsbehandling och sekretess som kan vara tillämpliga.

14.6 GeniusPay får justera funktionalitet och innehållet i dess tjänster. GeniusPay åtar sig dock att inte genomföra justeringar som försämrar dess tjänster med avseende på kvalitet, innehåll eller funktionalitet som görs tillgängliga för kunden.

Content is protected. Right-click function is disabled.