We help to find
What are you looking for?

Lägg till din rubriktext här

Integritetspolicy

1. ALLMÄNT

I denna policy beskrivs hur GeniusPay AB (org.nr. 559011-1448) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller i anslutning till:

 • Köp, serviceärenden och övrig kontakt med GeniusPay i alla former, och
 • Behandling av dina personuppgifter som kontoinnehavare via GeniusPay:s webbportal.

Som kund hos GeniusPay och kontoinnehavare ska du alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. GeniusPay AB prioriterar högt att skydda och respektera den personliga integriteten för alla individer och organisationer vars uppgifter vi behandlar och sparar i våra servrar och databaser.

Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning och med anledning av dataskyddsförordningen GDPR.

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Denna Integritetspolicy beskriver den personuppgiftsbehandling för vilken GeniusPay är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. GeniusPay är även personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom ramen för innehav av GeniusPay konto via Webbportalen.

GeniusPay:s webbsida kan innehålla länkar eller tjänster till tredje part som inte kontrolleras av GeniusPay. Denna Integritetspolicy gäller inte för sådana tredje parters personuppgiftsbehandling, varför GeniusPay uppmanar användaren att noggrant granska hur sådana tredje parter behandlar personuppgifter innan användandet av deras webbsidor eller tjänster.

Genom att registrera dig och använda GeniusPay:s tjänster, samtycker firmatecknaren till den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.

3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig. GeniusPay behandlar personuppgifter som inhämtats i samband med kontoregistrering för tjänsten (via Webbportalen) eller i kontakt med GeniusPay support (via hemsidan, telefon eller mejl). Informationen som samlas in från dig vid service och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med GeniusPay och för att GeniusPay ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

Om du är kontoinnehavare samlar GeniusPay in personuppgifter om dig och ditt företag som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att logga in i Webbportalen. GeniusPay sparar uppgifter om kontoinnehavaren så länge du som firmatecknare har ett GeniusPay-konto.

De personuppgifter GeniusPay samlar in och behandlar om dig som firmatecknare och ditt företag i egenskap av kund som använder våra tjänster eller önskar köpa varor eller tjänster från GeniusPay är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Telefonnummer och E-post
 • juridiska namn
 • Organisationsnummer
 • Bolagsadress
 • Identifieringsnummer för enheter som används för tjänsten
 • Profilbild
 • Företagets logotyp

Vi samlar även in information om du har en eller flera säljställen med följande uppgifter:

 • Säljställenummer
 • Säljställenamn
 • Säljställets adress
 • Telefonnummer till säljstället
 • Kontaktperson på säljstället (namn, telefonnummer och e-post)
 • Leveransadress för hårdvara
 • E-post, Hemsida, Facebook-sida, Instagram-sida och Twitter-sida kopplat till säljstället

Vi samlar även in information om du har en eller flera användare med följande uppgifter:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Användartyp (användare, kassör, säljare eller chaufför)
 • Telefonnummer och E-post
 • Profilbild

4. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

GeniusPay behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och har implementerat säkerhetsåtgärder för att förhindra att användarens personuppgifter används för icke-legitima syften eller tillgängliggörs för icke-behöriga tredje parter.

GeniusPay behandlar användarens personuppgifter för att tillhandahålla sina tjänster, skicka nödvändiga uppgifter till den molnbaserade kontrollenheten (i enlighet med Skatteverkets kassalag), för att fullgöra relevanta avtal med firmatecknaren och för i övrigt administrera affärsrelationen mellan kunden och GeniusPay AB. Personuppgifterna behandlas också för att tillgodose användaren med nyheter, information och marknadsföring rörande GeniusPay:s tjänster. GeniusPay kan också komma att behandla personuppgifterna för att förbättra och utveckla sina webbsidor och tjänster.

För att kunna fullgöra relevanta köp- och serviceavtal med GeniusPay måste vi samla in och lämna ut dina personuppgifter som firmatecknare och om ditt bolag till våra samarbetspartners och leverantörer så att ditt bolag kan erhålla de varor och tjänster som är beställda från oss.

Våra samarbetspartners och leverantörer som GeniusPay lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om dig som kund hos oss får endast använda informationen i syfte att leverera rätt vara eller tjänst till rätt person och adress.

Om du ansöker om finansiering vid köp av vara eller tjänst, vilket sker via Wasa Kredit, kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Om du ansöker om serviceavtal för hårdvara via oss måste dina uppgifter lämnas ut till en av våra leverantörer för hårdvara.

GeniusPay kan komma att överföra dina personuppgifter och företagsuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av GeniusPay:s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer GeniusPay vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av GeniusPay om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata GeniusPay:s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

GeniusPay kan komma att behandla personuppgifter som inhämtats vid deltagande av undersökningar, enkäter eller liknande.

GeniusPay kan komma att behandla personuppgifter som inhämtats från samarbetspartners, eller andra externa webbsidor och applikationer för att kunna fullgöra relevanta avtal.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

5. DINA RÄTTIGHETER

GeniusPay ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

GeniusPay kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

GeniusPay kommer att underrätta sina samarbetspartners och leverantörer till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

6. PAN-NORDIC CARD ASSOCIATION (PNC)

Pan-Nordic Card Association (PNC) är en organisation bestående av nordiska banker och finansiella institutioner. Det är PNC som godkänner integrationen mellan kassasystem och betalterminal.

Kassasystemet GeniusPay är PAN-Nordic godkänd, se Lista 2 under ”Terminals and Electronic Cash Registers (ECR)”:
http://www.pan-nordic.org/PanNordicCard/PCI-and-Security/Validated-Products.aspx

GeniusPay kassasystem har därmed aldrig tillgång till kortinformationen och kan därför inte registrera eller lagra konsumenternas kortuppgifter.

Content is protected. Right-click function is disabled.